πŸ—‚οΈ [[Indices]] # Resources πŸ“° **Links to some of my most frequently used resources.** πŸ•΅πŸ»β€β™‚οΈ *Toolbox* ✍🏻 [[Jeremy Neideck]] ![[Resources.svg]] ## 🎭 Performance Making Pedagogy - [[Taxonomy of Witnessing]] - [[Guide to Reflective Practice]] - [[Ensemble Devising Code]] %% ## ⛡️ Log - πŸ–‹οΈ %% # **Created**: [[2024-04-30|Tuesday 30 April 2024]] **Published**: [[2024-05-03|Friday 03 May 2024]] **Updated**: 21:00 [[2024-05-05|Sunday 05 May 2024]] %% # Text Elements # Drawing ```json { "type": "excalidraw", "version": 2, "source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/2.1.4", "elements": [], "appState": { "theme": "light", "viewBackgroundColor": "#ffffff", "currentItemStrokeColor": "#1e1e1e", "currentItemBackgroundColor": "transparent", "currentItemFillStyle": "solid", "currentItemStrokeWidth": 2, "currentItemStrokeStyle": "solid", "currentItemRoughness": 1, "currentItemOpacity": 100, "currentItemFontFamily": 1, "currentItemFontSize": 20, "currentItemTextAlign": "left", "currentItemStartArrowhead": null, "currentItemEndArrowhead": "arrow", "scrollX": 428, "scrollY": 432.828125, "zoom": { "value": 1 }, "currentItemRoundness": "round", "gridSize": null, "gridColor": { "Bold": "#C9C9C9FF", "Regular": "#EDEDEDFF" }, "currentStrokeOptions": null, "previousGridSize": null, "frameRendering": { "enabled": true, "clip": true, "name": true, "outline": true } }, "files": {} } ``` %%