πŸ—‚οΈ [[Thinking in Public]], [[Appreciative Inquiry]] # The Simultaneity ([[AI - Key Principles]]) πŸ“° **Inquiry Creates Change** πŸ•΅πŸ»β€β™‚οΈ *Simultaneity, Simultaneity Principle* ✍🏻 [[Jeremy Neideck]] ## The Simultaneity [[AI - Key Principles|Principle]] ![[AI - Simultaneity Principle.svg]] > [!tip] Inquiry Creates Change - The moment we ask a question, we begin to create a change. - The questions we ask are fateful. %% ## πŸ“– Overview ### πŸ€– Summary via [[Perplexity]] ## βš’οΈ Resources ## πŸ“ Notes ## ⛡️ Log ## β›² Sources %% # **Template**: [[Atomic Note Template]] **Created**: [[2024-05-08|Wednesday 08 May 2024]] **Published**: [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] **Updated**: 09:43 [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] %% # Text Elements Simultaneity ^Gl01pzdP ? ^6gfSsdqJ ! ^c1kvA8tO "Inquiry Creates Change" ^8xaQChMH # Embedded files fb6ad09cab8d4d5f2906b38a039b1ac9073a1be7: [[noun-change-5926711.svg]] # Drawing ```json { "type": "excalidraw", "version": 2, "source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/2.1.7", "elements": [ { "type": "ellipse", "version": 1153, "versionNonce": 228633141, "index": "a1", "isDeleted": false, "id": "6IiidB63X1ZTnSS5IF-HY", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 2, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 92.7985361337793, "y": -413.77821504920087, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#fff0f6", "width": 183.01953125, "height": 183.01953125, "seed": 1614623035, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": { "type": 2 }, "boundElements": [], "updated": 1715223643321, "link": null, "locked": false }, { "type": "text", "version": 191, "versionNonce": 1563511058, "index": "a3", "isDeleted": false, "id": "Gl01pzdP", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 0.5, "strokeStyle": "solid", "roughness": 2, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 124.17593939305664, "y": -327.516118406201, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#ffffff", "width": 115.79988098144531, "height": 25, "seed": 1144233786, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715209802859, "link": null, "locked": false, "fontSize": 20, "fontFamily": 1, "text": "Simultaneity", "rawText": "Simultaneity", "textAlign": "left", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "Simultaneity", "lineHeight": 1.25 }, { "type": "image", "version": 261, "versionNonce": 136570126, "index": "aC", "isDeleted": false, "id": "A4sKGhED", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 143.33334508047167, "y": -408.2861686392029, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 77.39130434782618, "height": 77.39130434782618, "seed": 14318, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715209798757, "link": null, "locked": false, "status": "pending", "fileId": "fb6ad09cab8d4d5f2906b38a039b1ac9073a1be7", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "text", "version": 880, "versionNonce": 526936206, "index": "aF", "isDeleted": false, "id": "6gfSsdqJ", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 194.609624695791, "y": -398.5813490004234, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "transparent", "width": 9.319992065429688, "height": 25, "seed": 1331335250, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715209855765, "link": null, "locked": false, "fontSize": 20, "fontFamily": 1, "text": "?", "rawText": "?", "textAlign": "left", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "?", "lineHeight": 1.25 }, { "type": "text", "version": 641, "versionNonce": 482349902, "index": "aFV", "isDeleted": false, "id": "8xaQChMH", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 144.52899725438476, "y": -301.79604270919845, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "transparent", "width": 75, "height": 57.599999999999994, "seed": 80526094, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715209798758, "link": null, "locked": false, "fontSize": 16, "fontFamily": 3, "text": "\"Inquiry\nCreates\nChange\"", "rawText": "\"Inquiry\nCreates\nChange\"", "textAlign": "center", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "\"Inquiry\nCreates\nChange\"", "lineHeight": 1.2 }, { "type": "text", "version": 301, "versionNonce": 425664466, "index": "aG", "isDeleted": false, "id": "c1kvA8tO", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 160.7877481699121, "y": -361.1417383865935, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "transparent", "width": 5.9199981689453125, "height": 25, "seed": 1143586702, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715209814245, "link": null, "locked": false, "fontSize": 20, "fontFamily": 1, "text": "!", "rawText": "!", "textAlign": "left", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "!", "lineHeight": 1.25 }, { "type": "ellipse", "version": 559, "versionNonce": 840514491, "index": "a2", "isDeleted": true, "id": "Y0Jj4fkPf7yhbE1wxo4Ux", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 2, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 95.0758798837793, "y": -428.70497286170087, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#fff0f6", "width": 176.77734375, "height": 210.064453125, "seed": 360668160, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": { "type": 2 }, "boundElements": [], "updated": 1715223631751, "link": null, "locked": false } ], "appState": { "theme": "light", "viewBackgroundColor": "#ffffff", "currentItemStrokeColor": "#1e1e1e", "currentItemBackgroundColor": "#fff0f6", "currentItemFillStyle": "solid", "currentItemStrokeWidth": 2, "currentItemStrokeStyle": "solid", "currentItemRoughness": 1, "currentItemOpacity": 100, "currentItemFontFamily": 3, "currentItemFontSize": 20, "currentItemTextAlign": "center", "currentItemStartArrowhead": null, "currentItemEndArrowhead": "arrow", "scrollX": 121.2854482412207, "scrollY": 657.7000900492009, "zoom": { "value": 2 }, "currentItemRoundness": "round", "gridSize": null, "gridColor": { "Bold": "#C9C9C9FF", "Regular": "#EDEDEDFF" }, "currentStrokeOptions": null, "previousGridSize": null, "frameRendering": { "enabled": true, "clip": true, "name": true, "outline": true }, "objectsSnapModeEnabled": false }, "files": {} } ``` %%