πŸ—‚οΈ [[Thinking in Public]], [[Appreciative Inquiry]] # The Positive ([[AI - Key Principles]]) πŸ“° **Positive Questions lead to Positive Change.** πŸ•΅πŸ»β€β™‚οΈ *Positive, Positive Principle* ✍🏻 [[Jeremy Neideck]] ## The Positive [[AI - Key Principles|Principle]] ![[AI - Positive Principle.svg]] > [!tip] Positive Questions lead to Positive Change - Positive questions and dialogue can lead to positive change. - Building on strengths is more effective than trying to fix weaknesses. - Momentum is best generated through positive questions that amplify a [[positive core]]. %% ## πŸ“– Overview ### πŸ€– Summary via [[Perplexity]] ## βš’οΈ Resources ## πŸ“ Notes ## ⛡️ Log ## β›² Sources %% # **Template**: [[Atomic Note Template]] **Created**: [[2024-05-08|Wednesday 08 May 2024]] **Published**: [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] **Updated**: 09:42 [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] %% # Text Elements Positive ^mZRgy04c "Positive Questions lead to Positive Change" ^npflTPAR # Embedded files 113920d2022f7212ce298449884ef663714a60e2: [[Positivity]] # Drawing ```json { "type": "excalidraw", "version": 2, "source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/2.1.7", "elements": [ { "type": "ellipse", "version": 1133, "versionNonce": 2039733980, "index": "a4", "isDeleted": false, "id": "DnnRebMwMf5JgUllZiGGs", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 2, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -151.2715358048349, "y": -344.55019748044856, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#fff9db", "width": 183.01953125, "height": 183.01953125, "seed": 402241173, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": { "type": 2 }, "boundElements": [], "updated": 1715231865978, "link": null, "locked": false }, { "type": "text", "version": 211, "versionNonce": 1037198907, "index": "a6", "isDeleted": false, "id": "mZRgy04c", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 0.5, "strokeStyle": "solid", "roughness": 2, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -96.79633133706147, "y": -263.9415242391541, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#ffffff", "width": 76.61990356445312, "height": 25, "seed": 913870438, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715215531662, "link": null, "locked": false, "fontSize": 20, "fontFamily": 1, "text": "Positive", "rawText": "Positive", "textAlign": "left", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "Positive", "lineHeight": 1.25 }, { "type": "image", "version": 304, "versionNonce": 619442363, "index": "aB", "isDeleted": false, "id": "YqIDZWZj", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -107.98637955483491, "y": -350.89519884674314, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 99, "height": 99, "seed": 47413, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715215534412, "link": null, "locked": false, "status": "pending", "fileId": "113920d2022f7212ce298449884ef663714a60e2", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "text", "version": 560, "versionNonce": 599759803, "index": "aC", "isDeleted": false, "id": "npflTPAR", "fillStyle": "solid", "strokeWidth": 2, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -132.3931114582167, "y": -234.96867944823413, "strokeColor": "#1e1e1e", "backgroundColor": "#fff4e6", "width": 147.6837158203125, "height": 47.79820640151345, "seed": 2033574523, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715215528265, "link": null, "locked": false, "fontSize": 13.277279555975959, "fontFamily": 3, "text": "\"Positive Questions\nlead to\nPositive Change\"", "rawText": "\"Positive Questions\nlead to\nPositive Change\"", "textAlign": "center", "verticalAlign": "top", "containerId": null, "originalText": "\"Positive Questions\nlead to\nPositive Change\"", "lineHeight": 1.2 } ], "appState": { "theme": "light", "viewBackgroundColor": "#ffffff", "currentItemStrokeColor": "#1e1e1e", "currentItemBackgroundColor": "#fff9db", "currentItemFillStyle": "solid", "currentItemStrokeWidth": 2, "currentItemStrokeStyle": "solid", "currentItemRoughness": 1, "currentItemOpacity": 100, "currentItemFontFamily": 3, "currentItemFontSize": 16, "currentItemTextAlign": "center", "currentItemStartArrowhead": null, "currentItemEndArrowhead": "arrow", "scrollX": 157.7104959535729, "scrollY": 433.9565254121936, "zoom": { "value": 1.9500000000000002 }, "currentItemRoundness": "round", "gridSize": null, "gridColor": { "Bold": "#C9C9C9FF", "Regular": "#EDEDEDFF" }, "currentStrokeOptions": null, "previousGridSize": null, "frameRendering": { "enabled": true, "clip": true, "name": true, "outline": true }, "objectsSnapModeEnabled": false }, "files": {} } ``` %%