πŸ—‚οΈ [[Thinking in Public]], [[Appreciative Inquiry]] # Five Key Principles of Appreciative Inquiry πŸ“° **The 5 Key Principles** πŸ•΅πŸ»β€β™‚οΈ *Key Principles of Appreciative Inquiry, Principles, Principle* ✍🏻 [[Jeremy Neideck]] ![[AI - Key Principles.svg]] ## The Five Key Principles of Appreciative Inquiry ![[AI - Constructionist Principle#The Constructionist AI - Key Principles Principle]] ![[AI - Simultaneity Principle#The Simultaneity AI - Key Principles Principle]] ![[AI - Poetic Principle#The Poetic AI - Key Principles Principle]] ![[AI - Anticipatory Principle#The Anticipatory AI - Key Principles Principle]] ![[AI - Positive Principle#The Positive AI - Key Principles Principle]] %% ### πŸ€– Summary via [[Perplexity]] ## βš’οΈ Resources - [[noun-swirl-940862.svg]] ## πŸ“ Notes ## ⛡️ Log %% ## β›² Sources - [Appreciative Inquiry - Processes, Applications and Examples](https://positivitystrategist.org/appreciative-inquiry/) %% # **Template**: [[Atomic Note Template]] **Created**: [[2024-05-07|Tuesday 07 May 2024]] **Published**: [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] **Updated**: 09:41 [[2024-05-09|Thursday 09 May 2024]] %% %% # Text Elements # Embedded files c0492ec16f73c38ff14dae8180b1265013a412f2: [[noun-swirl-940862.svg]] 6c9494119f9565151a1e796659a6387a2a0bbc80: [[AI - Simultaneity Principle|100%]] 37e15b07a0c6cbcd99dfd4105ea6ad1f460bab02: [[AI - Constructionist Principle|100%]] 8f9b97963fe971033ddca0cbfe833a785ab58c75: [[AI - Anticipatory Principle|100%]] 679fbcd8aaaba3f8570fb08ca7765d025e0e9681: [[AI - Positive Principle|100%]] b8c9c8e3dff6bd310d1aeccb4476780b61bd8027: [[AI - Poetic Principle|100%]] # Drawing ```json { "type": "excalidraw", "version": 2, "source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/2.1.7", "elements": [ { "type": "image", "version": 2822, "versionNonce": 173436260, "index": "aE", "isDeleted": false, "id": "RV2aRo9iakmapRu-mfehg", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 80, "angle": 0, "x": -189.45744665922336, "y": -632.688368761742, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 529.5061508735314, "height": 529.5061508735314, "seed": 2095422812, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232789005, "link": null, "locked": false, "status": "pending", "fileId": "c0492ec16f73c38ff14dae8180b1265013a412f2", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "image", "version": 807, "versionNonce": 2086827492, "index": "aF", "isDeleted": false, "id": "SV7QAgGa", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -156.57852286507585, "y": -349.2882822243155, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 203, "height": 203, "seed": 43970, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232634473, "link": null, "locked": false, "customData": { "isAnchored": true }, "status": "pending", "fileId": "6c9494119f9565151a1e796659a6387a2a0bbc80", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "image", "version": 1235, "versionNonce": 1568307300, "index": "aG", "isDeleted": false, "id": "392qlcwS", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 23.262832820997772, "y": -300.0814932975273, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 203, "height": 203, "seed": 10819, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232627062, "link": null, "locked": false, "customData": { "isAnchored": true }, "status": "pending", "fileId": "37e15b07a0c6cbcd99dfd4105ea6ad1f460bab02", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "image", "version": 590, "versionNonce": 311579236, "index": "aH", "isDeleted": false, "id": "aBnXiEnV", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 125.0883031517869, "y": -458.1817080580326, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 203, "height": 203, "seed": 27651, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232618037, "link": null, "locked": false, "customData": { "isAnchored": true }, "status": "pending", "fileId": "8f9b97963fe971033ddca0cbfe833a785ab58c75", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "image", "version": 510, "versionNonce": 817506788, "index": "aI", "isDeleted": false, "id": "R1Ir9n1I", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": 9.636867643226935, "y": -617.6067873670727, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 203, "height": 209, "seed": 36788, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232631901, "link": null, "locked": false, "customData": { "isAnchored": true }, "status": "pending", "fileId": "679fbcd8aaaba3f8570fb08ca7765d025e0e9681", "scale": [ 1, 1 ] }, { "type": "image", "version": 389, "versionNonce": 1195007844, "index": "aJ", "isDeleted": false, "id": "0lBSd9Kg", "fillStyle": "hachure", "strokeWidth": 1, "strokeStyle": "solid", "roughness": 1, "opacity": 100, "angle": 0, "x": -166.1957211554052, "y": -542.1718400810496, "strokeColor": "#000000", "backgroundColor": "transparent", "width": 203, "height": 203, "seed": 21076, "groupIds": [], "frameId": null, "roundness": null, "boundElements": [], "updated": 1715232621370, "link": null, "locked": false, "customData": { "isAnchored": true }, "status": "pending", "fileId": "b8c9c8e3dff6bd310d1aeccb4476780b61bd8027", "scale": [ 1, 1 ] } ], "appState": { "theme": "light", "viewBackgroundColor": "#ffffff", "currentItemStrokeColor": "#a5d8ff", "currentItemBackgroundColor": "#ffec99", "currentItemFillStyle": "solid", "currentItemStrokeWidth": 2, "currentItemStrokeStyle": "solid", "currentItemRoughness": 2, "currentItemOpacity": 80, "currentItemFontFamily": 1, "currentItemFontSize": 20, "currentItemTextAlign": "left", "currentItemStartArrowhead": null, "currentItemEndArrowhead": "arrow", "scrollX": 297.77468372245767, "scrollY": 698.9122747796347, "zoom": { "value": 2 }, "currentItemRoundness": "round", "gridSize": null, "gridColor": { "Bold": "#C9C9C9FF", "Regular": "#EDEDEDFF" }, "currentStrokeOptions": null, "previousGridSize": null, "frameRendering": { "enabled": true, "clip": true, "name": true, "outline": true }, "objectsSnapModeEnabled": false }, "files": {} } ``` %%